Opći podaci o projektu

Naziv projekta: FER-IN Međunarodni sveučilišni diplomski studijski programi iz elektrotehnike i računarstva
Šifra projekta: UP.03.1.1.02.0012
Trajanje projekta: od 12. listopada 2018. do 12. listopada 2020.
Vrijednost projekta: 1.796.472,35 kn
EU sufinaciranje: 1.796.472,35 kn
Web stranica projekta: fer-in.fer.hr

Naziv poziva: Internacionalizacija visokog obrazovanja
Šifra poziva: UP.03.1.1.02
Vrijednost poziva: 50.000.000,00 kn
Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Detalji poziva: www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/internacionalizacija-visokog-obrazovanja
Web stranice okvira i programa: www.strukturnifondovi.hrwww.esf.hr/operativni-program

Prijavitelj: Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Partner: Schneider Electric d.o.o.
Osoba za kontakt: Marko Delimar (voditelj projekta)

Projekt će razviti tri moderna sveučilišna diplomska studijska programa iz elektrotehnike i računarstva na engleskom jeziku, povećati broj stručnjaka u STEM području, povećati priljev stranih studenata u Hrvatsku i povećati dvosmjernu mobilnost studenata i nastavnika. Programi će biti usklađeni s najboljim svjetskim uzorima te dugoročno zadovoljavati potrebe ciljnih skupina (studenata, osoblja visokog učilišta). Partner na projektu je poduzeće Schneider Electric, odabrano kao uzoran poslodavac koji nudi kreativna i inovativna radna mjesta u više od 100 zemalja svijeta.
 

Svrha i opravdanost projekta

Projekt FER-IN pridonijet će poboljšanju kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja u STEM području, specifično u tehničkim znanostima, u poljima elektrotehnika i računarstvo i to povećanjem broja studijskih programa na stranim jezicima jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta. Svrha projekta je stvoriti nove atraktivne međunarodne studijske programe Elektrotehnike i informacijske tehnologije, Informacijsko komunikacijske tehnologije i Računarstva na engleskom jeziku. Cilj projekta je izraditi i razraditi moderne i otvorene studijske programe usklađene s najboljim svjetskim uzorima, u skladu s potrebama tržišta rada u Hrvatskoj, Europi i u svijetu, te u skladu s interesom šire međunarodne zajednice studenata preddiplomskih studija koji svoj diplomski studij žele realizirati na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER).

Elektrotehnika i računarstvo predstavljaju najpropulzivnije sektore u smislu ostvarenih prihoda i mogućnosti broja novozaposlenih, a prema relevantnim projekcijama potrebe za brojem zaposlenih u ovim sektorima rast će u Hrvatskoj i Europi u svim projekcijskim periodima.

Projekt je sukladan s "Europskom strategijom 2020" jer doprinosi ostvarenju prioriteta: pametan rast – gospodarstvo utemeljeno na znanju i inovacijama, kroz ulaganje u obrazovanje korištenjem internacionalizacije u područjima definiranim strategijom. Projekt je također sukladan "Europskoj strategiji obrazovanja i osposobljavanja 2020" jer doprinosi ostvarenju strateških ciljeva kroz unaprjeđenje digitalne, tehničke i jezične pismenosti i stručno usavršavanje. Na nacionalnoj razini projekt je sukladan "Strategiji znanosti, obrazovanja i tehnologije Republike Hrvatske", točnije cilju broj 7. koji se odnosi na internacionalizaciju visokog obrazovanja i njegovu podcilju 7.2. poticanje nastave na stranim jezicima. Internacionalizacijom programa FER kroz "Strategiju pametne specijalizacije RH 2016.-2020." prati ne samo EU nego i globalne trendove razvoja s ciljem podupiranja razvoja inovacija i kompetitivnosti gospodarstva, kroz svih pet vertikalnih i dva horizontalna područja. Novi studijski programi na engleskom jeziku usklađeni su i adresiraju praktično sve ciljeve, misije i vizije "Strategije Sveučilišta u Zagrebu", a najizravnije 5. cilj koji se odnosi na razvoj studijskih programa potrebnih društvu i gospodarstvu. Prijedlog se izravno oslanja na "Strategiju FER-a za razdoblje 2013.-2017." (važeća do 2018.), i aktivnost 2.4 Pokretanje studijskih programa koji se u cijelosti izvode na engleskome jeziku, te na "Strategiju razvoja FER-a 2019. - 2023"., strateški cilj 1 (nastavna djetalnost) te poseban cilj 2 (unaprjeđenje međunarodne prepoznatljivosti studija fakulteta i povećanje mobilnosti studenata i nastavnika), koje predviđaju izradu novih studijskih programa ili izvođenje cjelokupnih postojećih studijskih programa na engleskome jeziku. Vidljivo je da prijedlog razvoja novih studijskih programa upravo predstavlja realizaciju ove aktivnosti.

Prvu i najveću ciljnu skupinu čine svi studenti koji će u narednom periodu, počevši od listopada 2021. godine, nakon što studijski programi prođu hrvatske i međunarodne akreditacijske postupke, pohađati ove studijske programe. Pozitivan utjecaj na pripadnike ove skupine je u jačanju njihovih kompetencija i konkurentnosti na tržištu rada, kao i povećanim mogućnostima za studentsku mobilnost tijekom studija.

Drugu ciljnu skupinu čini nastavno i nenastavno osoblje visokog učilišta (zaposlenici FER-a) koji će za vrijeme projekta sudjelovati u stvaranju plana i programa međunarodnih studijskih programa te sudjelovati u aktivnostima stručnog usavršavanja. Pozitivan utjecaj na pripadnike ove skupine je u jačanju kapaciteta visokog učilišta, porastu međunarodne prepoznatljivosti i ugleda, kao i očekivanoj povećanoj mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja.

Poduzeće Schneider Electric direktno će sudjelovati u projektu kao partner, a indirektno, preko Centra karijera FER-a, u projektu će sudjelovati više od 250 poslodavaca. Dugoročno gledano, od projekta će imati koristi gotovo svi poslodavci koji u Hrvatskoj, Europi i svijetu nude kreativna i inovativna radna mjesta.
 

Studenti i interes za studij

FER upisuju učenici iz cijele Hrvatske. Prema podacima iz nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta, FER je u posljednjih nekoliko akademskih godina na prvom mjestu prema broju prijava prvog prioriteta na studijske programe u Hrvatskoj. Ukupan broj prijava na studijske programe FER-a i broj prijava prvog prioriteta su u porastu, unatoč tome što se srednjoškolska populacija u Hrvatskoj smanjuje.

Usprkos tome što na FER-u prethodno nisu postojali diplomski studiji na engleskom jeziku, godišnje četrdesetak stranih studenata izrazi želju i traži informacije o načinu upisa na diplomske studije na FER-u. Značajan interes dolazi iz zemalja Europe, Azije i Afrike. FER ima uspješnu suradnju na međunarodnim i bilateralnim projektima s velikim brojem zemalja. Dio interesa za studiranjem na FER-u dolazi iz takve suradnje; na primjer, iz dva bilateralna projekta s Kinom, pojavio se interes kineskih partnera za studiranjem većeg broja kineskih studenata na diplomskim studijima na FER-u. Interes za studijem studenata iz jugoistočne Azije također dolazi i iz Indonezije te Tajvana. U dolaznoj mobilnosti na FER-u, u akademskoj godini prije prijave projekta, studiralo je 74 stranih studenta i taj broj je u stalnom porastu. Istovremeno 76 FER-ovih studenata boravilo je u odlaznoj mobilnost na 27 stranih sveučilišta/fakulteta. Ti studenti su ujedno i "ambasadori" naših studija dok borave na stranim sveučilištima. Najučestalije zemlje dolazne mobilnosti su: Španjolska, Portugal, Francuska i Poljska, a na FER-u studiraju i studenti iz udaljenih zemalja kao što su Koreja i Tajvan.
 

O partneru na projektu

Partner u projektu, poduzeće Schneider Electric, usmjereno je na upravljanje energijom i automatizaciju, zapošljava više od 160 000 radnika u preko 100 država svijeta od čega oko 60 u Hrvatskoj, a 5% prihoda namjenjuje aktivnostima istraživanja i razvoja novih tehnologija. Schneider Electric pažljivim odabirom najboljih kadrova predstavlja uzornog poslodavca od iznimnog interesa prvoj ciljnoj skupini. Izvrsnost ovog poduzeća potvrđuje i niz nagrada kao što su pozicija među najatraktivnijim poslodavcima u svijetu prema LinkedInu i među najcjenjenijim kompanijama u svijetu prema Fortune listi. Partner izravno doprinosi osnovnom cilju projekta i horizontalnim načelima te operativno i savjetodavno doprinosi radnim skupinama.
 

Elementi projekta

  1. Razvoj međunarodnih studijskih programa u području tehničkih znanosti u poljima elektrotehnike i računarstva
    • sveučilišni diplomski studijski program Elektrotehnika i informacijska tehnologija na engleskom jeziku
    • sveučilišni diplomski studijski program Informacijska i komunikacijska tehnologija na engleskom jeziku
    • sveučilišni diplomski studijski program Računarstvo na engleskom jeziku
  2. Promidžba i vidljivost
  3. Upravljanje projektom i administracija

Sadržaj ovih web stranica isključiva je odgovornost Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.